รับทำบัญชี ลาดกระบัง , รับทำบัญชีร่มเกล้า , รับทำบัญชีสุวรรณภูมิ , รับทำบัญชี ประเวศ , รับทำบัญชี บางนา
หน้าหลัก บริการ ติดต่อเรา

รับทำบัญชี ลาดกระบัง , รับทำบัญชีร่มเกล้า , รับทำบัญชีสุวรรณภูมิ , รับทำบัญชี ประเวศ , รับทำบัญชี บางนา

บริการงานด้านบัญชี & ภาษี (Accounting & Tax Service)

 1. วางแผนภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำและปรึกษาระบบบัญชี การควบคุมภายใน ระบบเอกสาร ควบคู่กับการทำบัญชี
  เพื่อความคล่องตัวและเป็นประโยชน์แก่กิจการให้มากที่สุด
 2. จัดทำเอกสารทางบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์,วิเคราะห์รายการค้าและจัดทำบัญชี
 3. จัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ด้วยข้อมูลอัพเดต เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน คาดการณ์อนาคตทางธุรกิจ,การเงิน และภาษีได้
 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายเดือน
 5. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock) คงเหลือประจำเดือน
 6. จัดทำรายละเอียดภาษีเพื่อยื่นแบบและนำส่งกรมสรรพากร ดังนี้
  • แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,2,3,53,54)
  • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30,36 พร้อมรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย)
  • แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
  • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภงด.51,ภงด.50 พร้อมงบการเงินผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 7. ติดต่อเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากร กรณีเรียกตรวจเอกสารหรือได้รับจดหมายเชิญพบ

บริการตรวจสอบบัญชี โดยจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Audit Service)

หลังจากที่นิติบุคคลได้จัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว ภายหลังครบกำหนดตามรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน นิติบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำปิดบัญชีประจำปีพร้อมทั้ง จัดการทำงบการเงิน ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่นิติบุคคลนั้นๆ ได้กำหนดไว้และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) ตรวจสอบบัญชี(AUDIT) และสอบทาน ความถูกต้องของการจัดทำบัญชีพร้อมรับรองลงลายมือชื่อในงบการเงิน ซึ่งจะต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี ตามกฎหมายข้อปฎิบัติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ทั้งนี้ไม่ว่าในรอบระยะเวลาบัญชี ดังกล่าวจะมีการประกอบการแล้วหรือไม่ก็ตาม

ขอบเขตงานสอบบัญชี-รับรองงบการเงิน

 1. บริการงานตรวจสอบบัญชี โดยจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วน โดยการตรวจสอบ บัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 2. นำเสนอข้อผิดพลาดหรือข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาแนวปฎิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี
 3. จัดเตรียมและจัดทำงบการเงินรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบอื่น เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

บริการงานด้านจดทะเบียน(Registration Service)

 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ทะเบียนการค้า รวมถึง จดทะเบียนการค้าออนไลน์ กรณีประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เนต
 2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ แจ้งย้ายสำนักงาน จดเพิ่มหรือลดสาขา เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการหรือกรรมการ เข้า-ออก เพิ่มวัตถุประสงค์ เพิ่มทุน ลดทุน
 3. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 4. ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทนนายจ้างและลูกจ้าง

บริการงานด้านเงินเดือนและประกันสังคม(Payroll Service)

 1. จัดทำทะเบียนเงินเดือน
 2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 3. จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน(สปส.1-01)
 4. จัดทำและยื่นเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 5. จัดทำและยื่นแบบประเมินกองทุนเงินทดแทนประจำปี(กท.20)สรุปเงินค่าจ้างประจำปีตามกำหนด
 6. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
 7. ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

รับทำบัญชี ลาดกระบัง , รับทำบัญชี ลาดกระบัง ราคา , รับทำบัญชี ลาดกระบัง แนะนำ , รับทำบัญชี ลาดกระบัง ครบวงจร , รับทำบัญชี ลาดกระบัง จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี ลาดกระบัง ราคาถูก , รับทำบัญชี ลาดกระบัง วางแผนภาษี, รับทำบัญชี ร่มเกล้า , รับทำบัญชี ร่มเกล้า ราคา , รับทำบัญชี ร่มเกล้า แนะนำ , รับทำบัญชี ร่มเกล้า ครบวงจร , รับทำบัญชี ราคาถูก , รับทำบัญชี ร่มเกล้า วางแผนภาษี , รับทำบัญชี สุวรรณภูมิ , รับทำบัญชี สุวรรณภูมิ ราคา , รับทำบัญชี สุวรรณภูมิ แนะนำ , รับทำบัญชี สุวรรณภูมิ ราคาถูก , รับทำบัญชี สุวรรณภูมิ ครบวงจร , รับทำบัญชี สุวรรณภูมิ จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี สุวรรณภูมิ วางแผนภาษี , รับทำบัญชี ประเวศ , รับทำบัญชี ประเวศ ราคา , รับทำบัญชี ประเวศ แนะนำ , รับทำบัญชี ประเวศ ราคาถูก , รับทำบัญชี ประเวศ ครบวงจร , รับทำบัญชี ประเวศ จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี ประเวศ วางแผนภาษี , รับทำบัญชี บางนา , รับทำบัญชี ประเวศ บางนา , รับทำบัญชี บางนา แนะนำ , รับทำบัญชี บางนา ราคาถูก , รับทำบัญชี บางนา ครบวงจร , รับทำบัญชี บางนา จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี บางนา วางแผนภาษี